Génesis Recuerdo Profundo
Monumental - 190 x 750 x 150cm